НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1914"- ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

  [BG]   EN  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1914"- ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

 
Рейтинг: 3.00
(1127)
Новини
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За нас
Проекти
Анкети
Традиции и обичаи
Клуб "Млад приятел на книгата"
Състав за изворен фолклор
Състав за стара градска песен "Старата липа"
Детска театрална група "Убастия"
Състав за художествено слово "Аз Буки Веди"
Школа по изобразително изкуство
Декларации по чл. 19а от Закона за народните читалища
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ - 2
Полезни връзки
За контакти


Текущи проекти Календар

Традиции и обичаи / КРАТЪК РЕЧНИК НА СТРАНДЖАНСКИ (РУПСКИ) ЧУЖДИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ

КРАТЪК РЕЧНИК НА СТРАНДЖАНСКИ (РУПСКИ) ЧУЖДИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ
08.02.10 08:38

Автор:Милчо Касъров от гр. Бургас
Речникът съдържа 1001 думи. Ударенията на думите са посочени с главна буква
Вземи в gLOG

А
абА ; абаджИя- дебел плат, връхна дреха; шивач на аби
авджИя - ловец
агАле-агАле-  полека-полека
адЕт - обичай
аджамИя- неопитен
Аджеба-  дали наистина
ай нвА, ай свА- ей онова, ей това
айлЯк- свободен, без работа
Айол ?- (укорително, недоволно обръщение)
акрАн- връстник
акЪл-  ум
алъщИсвам- свиквам
анАтема(да те анатема!)-  да опустее! (анатемосване, проклятие)
Апачик-отворен широко
аратлИк- приятел
артИсва-остава
артЪк-излишък
Артък-  в края на краищата
аслЪ- и без това, наистина
асмА- лоза
афИф - некачествено, съмнително
ахмАк- прост, неук
ачигЬОз-оперен, пробивен човек
аЯзмо - свещен извор

Б
ба- да (съгласие)
бАба- жена, която помага при раждане
бАберка- дребен, недоразвит царевичен кочан
бАбичка-  черво, пълнено с кълцан дроб и месо
бАбузун-гроздобер
бАвя- 1. преча 2. забавлявам, грижа се за дете
бАгря-боядисвам
бадевА- езплатно, напразно
базАря- уважавам, ценя
баИр- хълм, височина
байгЪн- омръзва ми
бакрачЕ- бакърче, менче
бактЪн- омръзва ми
бАкю- батко, бате
балтИя-  брадва
барабАр- заедно, ведно
бАрам- пипам
бАрем (баре)-поне
бармУк- пиянде
бастИсвам-  унищожавам, ликвидирам
баталЯсвам- изоставям (нива)
батардИсвам- развалям
бАхур- пълнени с дроб варени свински черва
бАцкам- целувам
баялдИсвам-прилошава ми, припадам
баЯт-остарял, непресен
башкА-отделно
баЯ- дста
бЕзбелли- изглежда, вероятно
бекЯр/ин-ерген, неженен мъж
белгИя-камък за точене на режещи инструменти
белИда- джобно ножче
белИца- вид дребна риба (от р. Велека)
белнИ (белли)- ясно е, личи си
бЕльким- дано, нима
бендИсвам- харесвам
бербАкь- напрашен, замърсен
бербАт-разтурен човек
берекЕт- плодородие
билЮк- множество
билЯ- дори, даже
биЯло- дървено чукало
блАго- сладко
бластУнка(блестунка)-  светулка
блАсам-намирам, виждам
блеЬОк- заблеян
бОдка (бунела)- вилица
бОзав- бежов
бол- много
борсУк-  язовец
босИлко- попово прасе
бостАле (бустале)- стари, застъпени обувки
бОшлаф- празна работа (приказки)
брав- животно
брАде-  забрадка
брактИсвам-  помятам, абортирам
бре-  бе
брУля- бруся (дърво)
брус- камък за наточване на режещи инструменти
брухтИ, брУфка-       блика на силна струя
бубАкь- памук
будАк- остатък от клон върху стебло
будалА- глупак
букаИ-   окови за животно
бУлко- снахо (обръщение)
бурИло-  съд за избиване на масло от мляко
бурИя -  димоотводна тръба за печка
бЪзгам - захвърлям (с погнуса)
бЪкел (бъклица)-  дървен съд за питейна вода (5-8 л.)
бълвОч-повърнато
бърдИло- част от домашен стан
бЪрни- устни
бърчИна- височина
бъхтА-  бия
бЯли- бели

В
вАгюлица- малка бавачка на дете
вАльчест- объл
вАрда!- Пази се
вАркам се -надпреварвам се
ватрАль (вътраль) -ръжен за изгребване на жар
вдЯкь е- вижда се
вИдело (по видело)- светло (по светло)
вЕке- вече
винтЕр- мрежа (капан) за риба
вкЬОхвам се- упорствам, заинатявам се
влАшка -царевица
влЮтнат- вкиснат
вощенИца- свещ от пчелен восък
врис- извор
врът (врет) -всички
втАсва- узрява, бухва (за тесто)
вчЕснат- сгъстен
възгещИсвам (се) -отказвам (се)
вЪзнак- на гръб
вЪльк- вълк
вЪрло- стръмно
въртикОлница- увеселителна Т-образна въртележка
въртОглав- откачен, непослушен
въртоглАвие -болест при овцете
въртОп- водовъртеж
вЪршина- върха от клона на дърво
вЪсеница- гъсеница
вЪтък- кръстосани нишки в основата на тъкънта
вЯйка- клонче, вейка
вЯшки, вЯжки- вежди


Г
гагАлька - оронен царевичен кочан
гАлиба- вероятно, изглежда
гарагАшка (гърагашка) -сврака
гарОгажица (грогажица) - сойка
гАче-  сякаш, като че ли
гевезЯ се- глезя се
герАнь -кладенец
герЕн- пасище, влажно място
геренНда- билка (хилядолистен морач)
геч- късно
глАвеж- годеж
главЯ се -сгодявам се
главенИк (глевеник)- годеник
главИна- централна част на колело
глАмав- ненормален
глист- земен червей
говЕя- постя
гошОглав- гологлав
грИбка (огрИбка)- шпатула за остъргване на тесто от нощви
гром- гръм, гръмотевица
грУтка- бучка сирене
грЪмка- храсталак
гръцмУль- гърло
грЯда- греда
губЕрка- голяма игла
гУгла- висок калпак
гуз, гУзо- животно с отрязана опашка
гунЕль- женска връхна дреха, сукман
гурУнь- вид дъб
гЪгрица-житен и брашнен паразит
гълтОк- голяма глътка
гъльчА- карам се
гЪрчав -мършав, слаб
гъчА -натъпквам, набутвам
гЬОве- изглежда, явно
гьол -голяма локва, вир
гЬОстерица - тояга
гювендИя- развратница
гюндулЮк- надница
гюрлУк- бурени
гюрпОнь- боклук
гюс -гръден кош, гърди
гявАсай се- махни се
гЯул- дявол

Д
даврандИсвам се -поправям се, напълнявам
далкунИца- сперма
далнА (даллА)- дано
дам -обор
дамазлЪк -разплод
дамгА- петно, белег
дамлА- инфаркт, инсулт
дангУль -бедняк, голтак
дармОнь (дърмОнь) -кожено сито с едри дупки
двя- две
дЕвекь -девет
демЕк -значи, което ще рече
дерЕк- стълб, дирек, централна подпора
дерт- грижа, мъка
джам- стъкло, прозорец
джАсвам -захвърлям
джАснат -ненормален, буен
джелАтин- мъчител
джендЕм -непроходима гора
джИбри- останки от грозде след източване на ширата
джигЕр- дроб
дивАн-чапрАз- стоя изправен почтително
диванЕ- буйно дете
дикАня - уред за вършеене на пшеница
дикЕль- земеделски инструмент
дилАв (далАве) - маша
дИмитно- гъста, сбита тъкан, тъкана на стан
дингИль- 1.ос на кола; 2. висок човек
дИпла- гънка, плисе на дреха
дисАги- двойна торба за през рамо
дихтЯ- дишам бързо
длагУнь -езиче на звънец за добитък
длЪгнест- продълговат
добрЯ дО- (съкр.от дойде) добре дошъл
добрЯ нА- (съкр.от найде) добре намерил (добре заварил)
додЯвам- досаждам, преча
долАп- шкаф
дордЕ-  докато
дОфтур- доктор
дрАпам- домогвам се
дрЕшник- долап или ниша за дрехи
дрОбень- парче сирене, месо, пръст
дръвнИк- подложен пън за цепене на дърва
дрЪглест- слаб, мършав
дрЪгна се- чеша се
дувАр -зид, ограда, стена
  дугЕнь- кръчма
дульгЕрин -дюлгерин, зидар
дУмам- казвам, говоря
дУндест -нисък, пълен човек
дУня - дюля
дунЯ- свят
дус (дюс)- равно, изравнено
духАдам- идвам
душмАнин -враг
дъражАн (даражАн)- вид плевел
дюкЯн -магазин
дюшемЕ- дъсчен под
дЯдо (странджанско) -мляно месо в свински стомах, изсушено

Е
егрЕк- открита кошара
Елавица- глина, неплодородна пръст
Елау (Елаво)- олово
елАк -умивалник
елАдь (елАкь)-  олио
елтЪнье -златни монети
емЕн-емЕн -кажи-речи, почти
енгилИзин - англичанин
енглЪш съм -заблуждавам се
ензА- заразна болест
ербАп -смел, куражлия
Етърник- кълцан черен дроб тъпкан в черво и сушен

Ж
жабУркам се- правя си гаргара
жЕба- джоб
жЕгла- вертикален прът в хомот
жЕлва - костенурка
жЕрда -дълъг прът, еднодръв мост
жИвам- живея
живЯя- живея
жИце- ластици за прашка
жУгвам -засягам, жегвам, ужилвам
жълдърмА - дребна рибка от р. Велека

З
забАдам- забождам
заблИвам се- заблейвам се
зАвалия -нещастник
завАлям -събарям, говоря неразбрано
зАвръз -неоформен плод
завЪртам- замервам, захвърлям (с камъни и др.)
загЪрлям- заравям царевица, фасул
зАеби -зарежи, остави
закЪршвам- извивам
зАлуга (зАлушка)- залък (хапка)
замАнско- старо, едновремешно
замбА- инструмент за дупчене в кожа
запЕнат-заключен
зАпъртък- развалено неоплодено яйце
зарзалИна- джанка
зарОсвам се- разсейвам се
зАструг -стругуван дървен съд с капак за храна
зАстружле- малък заструг за сол или пипер
затарЕксан -загрижен, грижовен
затралЕн- замаян, завеян
затЪмчвам се- скривам се, усамотявам се
заУтрешник- вдругиден
заУшвам- удрям шамар
зафАтам се- захващам се
захлЯбвам се- засищам се
звЯзда- звезда
зевзЕк- шегобиец
зенкЬОрин- който прави зян, прахосник
зер -нима, защото
зефЕкь- угощение
зиллЯрин- скъперник
зИнвам -зяпвам, отварям уста
зИрка- процеп в ограда
злакь- зеленина, неузрял плод
зоб- зърнен фураж за добитък
зор- трудност
зрЪнзели- зрънца изпражнения под ануса на животно
зунА (звънА)- трионче за царевични и други стъбла
зУнка- дъга
зян- загуба

И
изврАти-преобърна
изИн - разрешение
измекЯрин- общ работник, ратай
измигАль (змигАль)- ястие от пържен в мас хляб
изпосталЯвам - отслабвам, изтощавам се
изпърчАвам - пораствам високо
изфирЯсвам- изчезвам, „изпарявам” се
изчелАстрям- удрям яко, ритам
икиндИя -късен следобед, на залез
илАч -лекарство
ихтибАр- почит, уважение
ишмЕр - сладко ястие от прясно сирене
ищАх- желание

Й
йецЕ- яйце

К
ка- (съкр. от казва), кАй -(паразитна разговорна частица)
кабАк- тиквичка за пържене
кабаЕкь-  вина
кавАк- топола
кавардИсвам- запържвам
кадЕм (за кадем)- късмет (за късмет)
кадЕш -пушек
кАдро (кАндро) - снимка, портрет
кАдус- много голяма каца за шира
кадЪнка- птичка калдарина
кадЯ- пуша
каИль - съгласие (договарям се)
каИш -кожен колан
какавАнин- готованко
калАм- масур
калЕко- свако
калдърмА- мрежа за риба, която се хвърля в кръг
калЕсвам- каня тържествено (с бъклица)
кальмАна -кума (кръстница)
кальтАта- кум (кръстник)
калцУне- дебели ръчно плетени чорапи
кАматен- хубав, красив
камЕнь- камък
канахУр- стъбло от бучиниш за направа на масури
кандИль- ръчна лампа с фитил и гас
кандИсвам- уговарям се, съгласявам се
кандърдИсвам- убеждавам
капилльЕ- богата гощавка
капИстра- оглавник на впрегатно животно
каракОнджул- дявол, лош дух
карамАн -черноглав бивол
карАр- мярка
каращИсвам- смесвам, кръстосвам
карвазАн- изсушена горна част от царевично стъбло
карЕз- (гарез) злоба, омраза
карЕкла- стол
каркЕль (къркЕль)  -халка на външна врата
карпУза- диня
картАл- орел
кАта -всеки, всяка, всяко
катавАлам- упреквам, карам се някому
каталЯсвам- преуморявам се
катарАма- тока
кАтeрка- закопчалка за връхна дреха
каУнь- пъпеш
кахЪр- притеснение
кАца- дървен съд, подобен на бидон
кацИло- прът за кацане на кокошки
кашлА (къшлА) - кошара за овце и кози
кашмЕр- подигравка, присмех
квас- домашна мая за хляб
квАсено мляко- кисело мляко
кезАп -азотна киселина за боядисване
кЕкав -който лесно се разболява
керЕч- вар
керпедЕнь- клещи
кестермЕ- рибарска мрежа, пресичаща косо
кЕфнат- развален (плод или зеленчук)
кехаЯ- богат овчар (с много овце)
кИпра -хубава (за жена, къща или градинка)
кИпря се -правя приятно изражение на лицето
кирИя -превоз
кирпИч- непечена тухла
кИтка- цвете
клАда- дънер, довлечен от реката
кладА - паля (наклаждам) огън
клЕпя- 1.мигам 2.бия камбана
климИя- клин за главини на колелата
клОка- кокошка-квачка
(да) клОкне - да заври леко
клОпокь (хлОпокь) -голям звънец за животно
кникАт -червен
кобИлица -прът за носене на две ведра на рамо
колАдя (ковлАдя)- клеветя
коджА-  голямо, много
козинАр- степана завивка или постелка от козина
кокарджА-  невестулка, пор
кокошИнка- дребен паразит по кокошките
колАй- начин, способ, леснина
коландрЯ- грижа се, стопанисвам добре
колАче- питка от останалото в нощвите тесто
колАстра- първото мляко след раждане
колИво- обредно варено жито
кОма! (кУма!)- внимавай! (предупреждение)
комАй -почти, като че ли
комАкь- голямо парче хляб
комахАй- както изглежда
комИта, комИкье -участници във въстанието през 1903 г.
кОмкам (кОнкам) се- причестявам се
кондУре- гьонени обувки с каишка
конОпъль -коноп
конушмАк- разговор, раздумка
конь -кон
кОпаньче- пилешко бутче
кОпань- бухалка за тупане на пране
копАня- грубо дървено корито
копрАля- прът за чистене на плуг
коптОр -фигура за изпичане на тухли
кордЕла -панделка
коренЕш- нива върху изкоренена гора
коркмАч (крукмАч) - сгъстено чрез варене овче мляко
коруджИя -пъдар (горски надзирател)
коч- овен
кОчур- обор за прасета
кош- капан за риба от ракита
коц (кОце)- кокалче за игра
крАмола - караница, кавга
крАта- свършек, край
крАти се -свърши се
кревАт -легло
крЕмень- кварцов камък за диканя или за чакмак
кременче -малко шаранче в р.Велека
крЕпен -  здрав, държалия
креч- щурец-жътвар
кривАк -овчарски прът
кромИкь -лук
кроснО-  част от домашен стан
кръстИна- фигура от ожънати снопи
кувЯкь, кувЯтец -сила, силица
кУквам -клякам
кУки -налъми
кУкрек- кукуряк
кукумАр (кукомАр)- гъба сърнела
кУлав -сакат, изкривен
кулАк -обреден хляб
кУне- златка, невестулка
кунИзма -икона
кУнки- ръце, ръчички
купЕн, купнИ- кръгъл висок куп от ожънати снопи
курдИсвам - нагласям, приготвям, слагам
курелИда- изпражнение от овца или коза
кУрешница- изпражнение от птица
курИя (корИя) - свещена гора около параклис
курнАз -смел, дързък
куртулИсвам се-  успокоявам се, укротявам се; умирам
кусУр- дефект, повреда, недостатък
кУхам -кашлям
кушИя -конно надбягване на празник
къдЯля -валмо вълна за предене
кък- как
кЪкъль -къклица
къльвАк -кълвач
къльчИшка -кълчища, конопени влакна
къргУй -ястреб
кЪсвам- хапвам
кът (в кЪта) -ъгъл на стаята (до огъня)
кюкЮрт - сяра
кя -тя

Л
ламбАда- голяма великденска свещ
лангИда- катма (пърженка от брашнена каша)
ланИ-миналата година
лАно- обработена вълна за предене
лАхана- зеле
лахтАра- задух, задушно време
легЕнь- леген
летИ-  вали дъжд
лЕфтер/а -ерген/мома (неженени хора)
лешИца- лисица
лИвря се - подмазвам се
лИзгам се - плъзгам се, пързалям се
лИзганица - пързалка
лИйда (лИхда, лИгда) - мазнина за готвене
лИнкам -скитосвам, ходя насам-натам
локмАру - етер за добавяне към ракията
лук- чесън
лукАнче- наденица
лукмА-  мръвка месо
лунгУр -  едър, непохватен човек
лУпавец- речен кефал в р. Велека
лЯса - ограда от клони

М
мавропУлец -гарга, врана
максУль- домашно произведено
мАксус- нарочно
мандАло- летвичка за затваряне на врата
марИ -ма (обръщение към жена)
мАрна (Ода) -топла (вода)
махАлька- кочан от царевица
маханА- недостатък
маханаджИя-  който търси недостатъци
мАхара- пукнатина в почвата
махмурлУк- последващо състояние след напиване
мАю - мамо
мегдАнь- селски площад
межА- седянка за свършване на работа
мЕна- чукам коноп на меница
мЕница-  уред за чукане на коноп и лен
мерИя- землище на село
мертЕк-  главна греда на покрив
месАль- голяма кърпа за софра
мехЕль-  1.момент 2.настроение
мехлЕ- домат
ми- недей
микЯн - чифлик
мискИнин -отвратителен, лош човек
мишИнь- обработена кожа
младещинИ- млади овце
млАтя- бия ожесточено
млОгу- много
молаИм- благ, кротък човек
мотовИлька -пръчка с чатал за навиване на прежда
мрав, мрАвье- мравка, мравки
мрАзи ми -студено ми е
мундАрин- мръсен, нечистоплътен
мурзА, мУржест- мръсен (в лицето)
мУскула -мушмула
мУся се -цупя се, мръщя се
мУтка -гмуркане под вода
мУтлък- непременно
мУхла- мухъл
мЪзга -сок от кора на дърво
мЪрва- малко
мЪрзетина- омразен човек
мърсЪк -недогорял пън в огнището
мърцИна- напразно
мъстИя- 1.бездомно куче 2.развратница
мьерОк- разгонен котарак
мЯзам- приличамН
набИвам- тръгвам нанякъде
набИра (забИра)- нагноява
навАлям, завАлям -събарям
нАвой, навУща- шаячна лента за навиване около краката
наврАтам (преврАтам)- обръщам
нагАдам- нагласям
нагрОкнва- нагарча
нагЪчвам- набутвам
нАдам се- надявам се
надвИвам- преборвам
надрИпвам- надскачам
надУпвам (съд)- обръщам с дъното нагоре
надЪхнва -намирисва
надЯвам (дреха)- обличам
назлъндИсвам се- двоумя се, колебая се
(да) нАйда- да намеря
найсЯ-след малко
наквАсвам- намокрям
наклАвам (огън)- запалвам (огън)
напЕнвам- 1.напъвам (капан) 2.захвърлям
напИнам се -напъвам се
напобИвам -упреквам
напрЕш -напред
нАръч- количество, носено в ръце
насОсвам -снаждам, нагласям
насУнат- накълван от мухи
насУрял- започващ да зрее
натИрвам- прогонвам
нАтлак- куп клони,препречващи река
нАум - наум
нахУдам- намирам
начЕнка -първо парче от обреден хляб
начогОлвам- нахвърлям се върху някого
нащЪрбен- инструмент с наранено острие
нва-онова
некъкь- нокът
нер, нерез- мъжко нескопено прасе
неранза- нар (плодно дърво)
нефЕло (нефелИто) -лошо, недобро, не струва
нехасЪлест- не изглежда добре
нишАн- белег
нОвина- неорана досега земя
ногА- крак
нОице- ножици
нОщви- дървени форми за втасване на тестото
нУжник- клозет, тоалетна
нЪстъна (нЪстина)- наистина
нЯнка- гърда

О
обрЪгвам- свиквам
овИкь- речно попче
Овъкь- голяма кръвосмучеща муха по добитъка
одАве (удАве) -одеве, преди малко
одаЯ (ходаЯ)- гостна стая
оджАк- огнище
Одушье- задушница
Одър- постеля, стар вид креват
окОзен- оперен, хитър
окумУш (окомУш)- оправен, буден, пробивен
ол- вол
Омала- досада, замайване
омУкь- вероятност, надежда
омърфелЯвам- замърсявам, намачквам
онталИвка (Онта) -миризливка (миризлива буболечка)
Онтю- миризлив човек
Онь- воня
опИнам- опъвам
опЯрен- оперен, отракан
оркозУнь- връв за връзване на потурите
орнопУлец -скорец
ортАк -съдружник
орталЪк- околност
Осен- ясен (дърво)
Оскомина (скомИна)- изтръпване на зъбите
оскрУша -скоруша (дребен сладко-кисел плод)
осмЯнка- месо от корема на прасето
остЕн -прът с шип на края за каране на добитък
отгЪ- откога
Оти- защо
откИнвам- откъсвам
Отръки(иде ми Отръки) -справям се лесно
отчУвам- отглеждам, отхранвам
офлЯнквам се -мотая се, разтакавам се
офърдА-неразумно щедър
охлЕпвам- изцапвам
оцУтра- сутринта, от сутринта
ошмУлвам- обирам с листата и клонките

П
пАзуха- пазва
пАй- дял
паламАрка- дървена ръкавица за жътва
паламИда- 1.бодлив плевел 2.паламуд
паласпУр -разпуснат, небрежен човек
пАлешник- орящата част на ралото
панагИр- селски събор в чест на светия
пАнта- разхайтен човек
папазИна (папазУна)- синьозелен бръмбар
парамАк -спица на колело (на волска кола)
парамОнь- прякор
парАтик- свободен, незает, без работа
(за) парАтико- напразно
паратИсвам -оставам без работа
пардУхаль (пърдУхаль)- свински пикочен мехур за пълнене с кайма
парЯсвам- оставям, напускам
пАспал- брашнен прах във воденица
пАстрико -спестено
пАтоки -последна ракия от казана
пАтрав- кривокрак
пачеУра (пачаУра)- пачавра за забърсване
пашкУль (пъшкУль)- мехур, пашкул на буба
паЯнта- диагонална греда в стена
пелтЕк- който заеква при говор
пендАра- голяма златна монета
пенджУр- прозорец
пЕнкам се -работя пряко сили
пеперУда, пеперУга- колективна молитва за дъжд
пергИш/ин- буен, неприятен човек
пердАх -бой
перколЯсвам -полудявам
перушАн -глуповат, изкуфял човек
перчЕм- предна част от мъжка коса
першУнье- царевични обелки от кочана
пестИль- изсушена нарязана каша от плодове
пестЯнко- малко, недостатъчно
пЕтала- подкова
петелЮка- плосък камък, който подскача по водата
петлЯвя се- мотая се
петмЕз- гъст сироп от зах. Тръстика
петрожИлка- билка против диария
пешкЕш -дете, хлапе
пешкИр -кърпа за ръце и лице
пещУр- пещ за хляб в комина на огнище
пиндИль- скръндза, скъперник
пИкам се- суетя се
пирАксвам се- притеснявам се
пИруз- малък отвор на гърлото на стомна
пирОнь -голям, ръчно кован гвоздей
пирустИя -триножник за огнище
писА- смола
пИсан, пИсано -шарен, шарено
пискУнь- тънката свирка на гайдата
пишкИн -опитен, сръчен
пишмАнь (съм)- съжалявам (за нещо извършено)
писЮр- запуснат, мръсен, опикан
(по) пладнИна- по пладне, по обед
пладнЯ- почивам по обяд в горещините
плакЕта- баница
плАстав- палав, непослушен
плетенИца- стена от преплетени клони, измазана с кал
плЕша -щракам с пръсти при танц на ръченица
плимАть- риболовна мрежа
плЯвня- плевня
пОберка- плод от последно бране
побОрник- участник във въстанието
пОврагу -по дяволите
повЯсмо- стиска обработено конопено влакно
(да) пОда, (да) пОдеш- да ида, да идеш
пОдзима- есен
пОдквас- кисело мляко за подквасване
подшИлям- подострям
поИло- място за водопой на добитък
полАдка- млада кокошка, ярка
поледЯвам се -измръзвам
пОлог -гнездо на кокошки за снасяне на яйца
понУда- храна, носена при посещение на болен
порЕвна ми се -прииска ми се, прищя ми се
порЕпсвам -прекарвам добре
пОтунь- дървен или глинен под
пОтура- по-късно, довечера
потУри- мъжки гащи от дебел плат
прашнИца- диария
прЕло -прежда
премАзвам -1. убивам 2. претрепвам се от работа
препИрам се- споря
препЯвам се- плача (на смърт)
преслАдам- пестя храна при ядене
преснАк- прясно мляко
прЕшнел -прешлен (и на вретено)
прЕшница- кърпа, провесена от врата до сукмана
прИгода -блажно точено
пригодИ (врЯмето)- подходящо време за…
прикЯ- зестра, булчински дар
припИрам -бързам, настоявам
прИпрат -нетърпелив
провалЕн -пробит, продупчен
прогАлва се (слънцето) -появява се за кратко в студен ден
прОгюма- обедно и следобедно ядене
прокОпсвам -сполучвам, успявам
просЕнен/а -изтъняла от носене дреха
проскЕфаль -възглавница,пълнена с царевични обелки
прОсфора- малко обредно хлебче
прошАля се- глези се, гевези се
прощъпУльник- прохождане на дете
пруст -салон
пръждОсвам се- махам се, отивам по дяволите
прЯслоп -седловина
прЯсол -саламура
пУкълье- пуканки
пупЕр- пипер
пУщина- дяволска робота, да опустее
пЪздер- клечки, оставащи след менене на коноп
пъзлАк -обработваем каменист хълм
пЪльх -плъх
пърнАр- вечнозелен храст
пъртИна- отъпкана пътечка в снега
пъратИсан- изоставен (старец)
пЪсен- мургав, мръсен, черен
пЪска- семка
пЯя, пЯеш, пЯе -пея, пееш, пее

Р
рАча- искам, желая
рАзкрач- разстояние между два разтворени крака
разлЯдам- размразявам, разледявам
разснОпвам- разделям на части заклано животно
рАзсол- туршия, зелева чорба
рачЕл (речЕл)- петмез с парченца варена тиква и орехи
рИна- ровя, рия
рИпвам -(хрипвам) скачам
рИтла -странична дървена преграда на каруца
рОпа- яма, дупка
рудАнь- барабан на чекрък за навиване на прежда
рукАнь- инструмент за одялване на дървесна кора
рУно- вълна
ручИло- нискозвучащата свирка на гайда
ръбАлка- болест, придружена от болки в корема
ръженИна- снопи ръжена слама (за покрив на навес)
ръзнЕ (резнЕ)- отрязано парче сланина или месо
ръкОйка -снопче житни стъбла от един откос
рЪтене- накисване на семе, докато пусне кълнове
рЯка -река

C
сабАхлен -сутрин
савАк -1.преден и заден капак на кола (каруца), 2. капак за пускане водата на воденица
садЕ (съдЕ) -само
садИло- колче за дупки при разсаждане (на пипер)
сАздърма- запържено месо и сланина в мас (пръжки)
сакАр- белочел бивол
сакУль -торба
сал- само
салтамАрка -къса, подплатена с кожа връхна дреха
самАр -дървено седло на гърба на животно
самУнь- голям хляб
сАнким (чУнким)- нима, да не би, като че ли, всъщност
сап- дръжка на ръчен инструмент (напр.лопата)
сарахОш- алкохолик
сащИсвам се -смайвам се, стъписвам се, недоумявам
свАица (свАкица)- дъщерята на сватовете
свАтле -синът на сватовете
свИне- прасе
свЪртам -събирам, намирам
сгЪнвам се- организирам се, бързам
сед -миндер за сядане
сеИр -зрелище
секнАр- който носи носната кърпа на булката
серсЕм/ин -лош човек
серт -рязък, строг, дръпнат човек
сефтЕ- начало, за първи път
сИлма- насила, едва-едва
сИлма жив- едва кретащ, слаб
сИлма цицерИса - едва-едва чучурка
сИне- обръщение към по-млад човек
синЕрисвам -дразня, ядосвам, заяждам се
сИнци- мъниста
сИрище -мая за сирене
сИрма- голям сърп без зъбци за косене на трева
сирЯн -сеир, зрелище
скАкъль -скакалец
скАла- стълба
скАрезлив -злояд
скАсвам се -притеснявам се
скИмва- хрумва
скИнвам- скъсвам
скОкукь- гъдел
скондАпсвам -препъвам се
скопОсен -кадърен, способен
скОпцвам- нагласям
скрИпка- гъст, непроходим храст
солУк (сулУк) -дъх
спарпУтвам- подгонвам, изгонвам
спАстрям- запазвам, спестявам
стАвра- ограда от дъски
стИска- количество, събиращо се в стисната шепа
стрЕксвам се- съгласявам се
стОрвам каИль- съгласявам се, договарям се
стрИко- чичо (брат на бащата или на дядото)
стЪквам -запалвам огън
стЪрга- отвор за пропускане на овце при доене
сугАрен -късен (за плод или приплод)
сукмАнь (чукмАнь?) -вид рокля от сукно
сукнО- плътен висококачествен вълнен плат
сур (сУра църнИца) -сиво-кафяв (черница със сури плодове)
сурАть (серт сурАть) -физиономия,(намръщено,грубо изражение)
суркАле- застъпени или без пети обувки
сУрна -влача
сЪвлек- вид плевел (повитица)
съклЕт -притеснение, тяжест, мъка
съпикЯсвам- съобразявам
сътАксвам се -съобразявам се
сътарЕксвам се- загрижвам се
сюргЮн- диария
сюрИя- стадо свине
сюртУк -връхна дълга мъжка дреха
сЯя -сея

Т
табАнь- ходило на крак или на обувка
табиЕт (табихЕт)-  обичай, навик
таврЯс съм- в течение съм (на нещата)
тамахкЯрин-  много работлив и амбициозен човек
тамЪнь -точно, тъкмо, току-що
тАрба- дървена ограда
тАрница-  самар
тАтък, тАтъко -нататък
тва- това
текме- ритник
тЕнък- тънък
тепАвица-устройство за разбухване на вълна и дрехи
терзИя -шивач
тертИп, тертиплИя - ред, порядък, човек, който е …
тЕсам- дялам (вкл. трева)
тимИсна -къщовница
тИпам- вървя със ситни крачки
ткАя -тъка (на тъкачен стан)
тОпък - воден дух (който дави хората)
трАга- лоша миризма
трАхана- булгур, ястие с булгур
траханА- ястие от изсушени тестени топчета
трепечА- домашно тъкана конопена завивка
трИеница- ястие от прясно стрити тестени топчета
тримерО- религиозно въздържание от вода и храна
трИчене- ритуално прочистване на кучета от бесове
трОнка -малко (за количество)
трУцко- турско (Турция)
трЪтка- опашката на домашна птица
тУбла (дУбла)- голяма златна монета
тУмба- 1. група хора 2. височинка
тУрвам- слагам
тутУнь- тютюн
тЪва- тази
тъдЯва -тук някъде, наблизо
тЪпань- голям барабан
търкалО- колело
тЪрча- бягам, тичам

У
угАдам - усещам
удЕ- откъде
уйгУн- удобен
Уйси! -Ах! олеле!
Укь! -Оп, ох (извинение)
Улав -малоумен, ненормален
унУк -внук, племенник
унЯе- вони
Уроки -урочасване
урсУз- опак, лош, инат човек
усталЪк- майсторлък (зидарски)
Ушники- обеци

Ф
фАтам - хващам, улавям
файдА-  полза, изгода, печалба
фершЕл- фелдшер
фИра- липса, изветряване, изпарение
фИри- духа (през цепка или дупка)
фИркам -гоня
фИтка- пуйка, мисирка
фтАсвам- узрявам
фъндЪк -кичур
фЪрка -лети
фъркАто- птиче, което се учи да лети
фърфарА- многознайник

Х
хАзен ляп- бял хляб
хАкам- блъскам
хардАл- синап
хАркома, хАркоми- бакър, менци
хартезмО- вечеринка
хАсъл- така, тъкмо
хашладИсвам- присаждам
хвалИч (фалИч)- хвалипръцко
хелЕ (хилЕ)- лъжа, измама
хЕле- най-сетне, най-после
хизмЕкь- домашно шетане
хлАскам- блъскам
хми- им (местоимение)
хоратА- разговор
хоратОвам (хортУвам)- разговарям, говоря
хорИще (хурИшче)- място, където се играе хоро
хОу- да (потвърждение)
храм- църква
храматЯ- разбирам, умея
худУла- обреден хляб
хУмва- вкисва се, загнива
хъркОль- храчка
хЪрле- сополи
хЪрлю, хЪрла- сополанко, сополанка
хЪу! -хм! (възклицание)
хъшлАк- буен, невъздържан, невъзпитан

Ц
цАмбур- салкъм (грозде)
цамбУря се- топвам се във вода
цвик- суроватка
цедИлка- торба-люлка за носене на малко дете
цер -вид дъб
цИвря- хленча, плача
циглИ- синигер
циглИ-мАнга- игра на челик
цИпури- останки от топене на мас
цир (чир)- цирей
цирИкам- карам се, викам, пищя
цИцам- суча (мляко)
цицерИса (цицирИса)- едва-едва чучурка
цръв- червей (торен или дървесен)
црън, цЪрна- черен, черна
цукАло- гърне за ходене по нужда
цулцУрди (цурцУрди)- варени и печени дебели свински черва
църнИца- черница
църУль, църУле- цървул, цървули
цяр- лекарство

Ч
чакмАк- старо устройство за добиване на огън
чакЪр- сивоок бивол
чам- иглолистно дърво
чАпа- мотика
чапкЪнин -разпуснат, развратен
чАрда- стадо волове или биволи
чардАк (чердАк)- балкон, покрита, но отворена част от къща
чЕклас- осил (острите израстъци на житния клас)
чекрЪк- устройство за навиване на прежда
чекЪм (чакЪм)- ивица за един човек при жътва или копан
челЪм (чалЪм)- похват, леснина
ченгЕл- кука
ченУшка- булка-гъба
чеп- остатък от клон върху дънер
черпУль- врабче
черчевЕ- дървена рамка на прозорец
черЯсло- тежко желязо за чукане на жито или пипер
чест- гъст
чет -брой
чилИя -бодлив храст
чИтав- здрав, запазен цял
чифт- двойка впрегатни животни
чифтЕ- двуцевка; ритник с двата крака (на кон)
чифчИя- земеделец
чобАн- овчар
чОкан- кочан, запушалка
чоп- 1.жребий 2.кълчища или козина за мазилка
чОтура- бъклица
чУка, чукАр- възвишение
чукмАнь- вид рокля (сукман?)
чул- покривало на гърба на добитък
чумбЕр- обръч за каца или бъчва
чУнким- сякаш, едва ли не
чурУк- изгнил, развален
чурУлек- цицина
чУтура- дървен съд за счукване на сол или пипер

Ш
шАек- шаяк (дебел плат за връхни мъжки дрехи)
шарлАн- нерафинирано олио
шафАр- блатна трева
шЕльмень- охлюв
шИкалька- кълбовиден израстък по дъбовите дървета
шинИк- дървен съд,мярка за жито и брашно (8-10л)
ширА- неферментирал сок от грозде
шищАльче- малка (детска) стомничка за вода (1-1,5 л)
шопАр- голямо охранено скопено прасе за колене
шОпка, шептИ- шепне
шофАда- мида
шУга- краста
шУпва- ферментира
шут, шУто- животно без или с отрязани рога
шушУльки- сушени плодове

Щ
щемЯ се- спотайвам се, крия се, мълча
щревнИк- стръвник
щЪлба- клон на дърво
щЪрбав- беззъб
щървЯ-настървявам

Ю
югЪт- южния вятър
юеЪ!- хайде бе! (възклицание на недоверие)
Юзче- шишенце за ракия или вино (50-100 мл.)
юлАр- юзда, оглавник на домашно животно
юрУк- турчин или потурчен българин;овчар-номад

Я
я- аз
ябанджИя- другоселец
Ягне- агне
ямурлУк- дебела дълга наметка от вълнен плат
Ярина- козя вълна
ярмА- смляно зърно за храна на животни
ярнИсва- кокошка спира да снася яйца
Яска ме- боли ме, пробожда ме
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1511